Εκκλησιαστικός σταυρός

Εκκλησιαστικός σταυρός
Βάρος: 
-18